Főoldal
Bemutatkozás
Hírek
Szolgáltatások
Elérhetőségek
Galéria
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
 

DAOP- 4.1.3/D-2f-2009-0011

 
Projekt neve: Az Ótemplomi Szeretetszolgálat keretein belül új szolgáltatások elindítása, és a működő alapszolgáltatások objektív feltételeinek javítása a Körös-szögi Kistérségben élő idősek, fogyatékosok és szenvedélybetegek életminőségének javítása érdekében


DAOP

Kedvezményezett:

Magyarországi Evangélikus Egyház 1085-Budapest, Üllői út 24.
Támogatás összege: 94 849 698.- Ft
Közreműködő szervezet
VÁTI Nonprofit Kft.
Szegedi Területi Iroda, 6722 Szeged, Gogol u. 3.
Irányító hatóság
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

A projekt leírása:

Az Intézmény az alakulásakor célul tűzte ki maga elé a bajbajutott embereken való segítést. Mára elértük, hogy a szociális szolgáltatások színes skáláját tudjuk felajánlani a hozzánk fordulóknak. Az egyéni igények sokszínűsége mindinkább arra motivál, hogy azokon a területeken is fejlesszünk, amelyek már évek óta működnek, de emellett szükség van új szolgáltatások felvételére is. Ezzel együtt új célcsoportok jelennek meg, így a demencia kórképpel rendelkező személyek (demens személyek nappali ellátása), a fogyatékkal élők (fogyatékos személyek nappali ellátása), az egyedül élő idősek (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), és a hajléktalanok (utcai szociális munka).

A szociális szolgáltatások több ponton kapcsolódnak egymáshoz. Minél több ellátási formával rendelkezünk, annál inkább tudunk a lakosság igényeire adekvát módon reagálni. Ezen pályázat kapcsán lehetőségünk nyílik teljesíteni azokat az elvárásokat, melyeket mind az igénylők, mind az Intézmény önmagával szemben is elvár.

Az idősek klubja szolgáltatásait jelenleg is igénylik fogyatékkal élő, illetve demens személyek, de az Ő speciális igényeikre a meglévő épület nem elegendő. Nem rendelkezik megfelelő számú, a kiscsoportos foglalkozásra is alkalmas helyiségekkel, ami elengedhetetlenül fontos az érintett kliensek szakszerű ellátásához.

Hasonló a helyzet a közösségi szenvedélybeteg ellátás speciális igényeit szolgáló helyiségekkel, pl. interjú szoba, nagycsoportos foglalkozásoknak megfelelő szoba.

Az étkeztetésben részesülők számát emelni kívánjuk az igényeknek megfelelően, valamint korszerűbb, az étel eredeti hőfokát minél tovább megőrző szállítóedényeket vásárolnánk.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint új szolgáltatás a meglévő házi segítségnyújtásra épülve valósulna meg.

A már meglévő épületek infrastrukturális ellátottsága a jelenlegi szolgáltatásokhoz illeszkedik, de fejlesztés nélkül új szolgáltatásokat nem tudnánk felvállalni. Megfelelő számú iroda, mosdó helyiség, személyzeti tusoló, nagy kapacitással működő mosoda, gépjármű garázs nem áll rendelkezésünkre. Az egyre bővülő ellátotti szám újabb közösségi helyiségek kialakítását igényli, ahol lehetőség van kulturális tevékenységek végzésére.

Az épületek összeépítése kapcsán lehetőségünk lesz egy recepciós pult kialakítására, ahol az illetékes személy megfelelő helyre irányítja az érdeklődőket.

Elképzeléseink szerint az Intézményben olyan mosoda kialakítása valósulna meg, amely nemcsak a meglévő szolgáltatásainkat igénybevevők szükségleteit fedezi, hanem lehetővé teszi pl. az utcai szociális munka kliensei számára is a mosási lehetőséget.

Célunk olyan, minden kliens által elérhető szolgáltatási formákat létrehozni, ami elősegíti az önálló életvitel biztosítását, kitolhatja, esetleg kiválthatja a tartós bentlakásos intézménybe történő elhelyezést.

Idősek klubja: a lift, az új épületrészben kialakításra kerülő akadálymentes, 3 m²-es vizesblokk, a 16 m²-es csoportszoba, a 9 m²-es pihenőszobák, valamint a 46 m²-es társalgó, 14 m²-es szoba biztosítanák a fogyatékkal élők, valamint a demens személyek szakszerű ellátását.

A közösségi ellátás kliensei részére 14 m²-es csoportszoba kialakítása, ami megfelel az egyéni foglalkozások lebonyolítására, a nagycsoportos foglalkozás feltételeit pedig a 46 m²-es társalgó biztosítaná, amely egyben lelki gondozásra is alkalmas.

Étkeztetésben részesülők részére az étel állagát megóvó szállítóedények biztosításával kívánjuk emelni az ellátás színvonalát, egyben 30 %-kal növelni az ellátottak számát.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson belül 40 jelző készülék kerülne kiadásra egyénekhez, a szolgálathoz szükséges diszpécser központ az idősek otthonában lenne elhelyezve, ahol a 24 órás felügyelet adott.

Működő házi segítségnyújtás szolgálatunk színvonalát javítja egy korszerű gépekkel felszerelt mosoda, mely terveink szerint 36 m² területű lenne.

Az utcai szociális munka adminisztratív feladatait a házi segítségnyújtás irodájában kívánjuk biztosítani. A szolgálat kellékeinek tárolására az emeleti rész 2,4 m²-es raktára lenne alkalmas.

Az Intézmény gépjárművei számára 35 m² területű garázs épülne.

A fentiekben felsoroltak hozzájárulnának céljaink megvalósulásához, majd az eredményként létrejött alapszolgáltatási centrum hosszútávú, színvonalas működtetéséhez.

A fejlesztés eredményeként létrejött integrált alapszolgáltatási központ lehetőséget biztosít arra, hogy az eddig ismert szolgáltatási formák mellé, - arra épülve, azt kiegészítve - fogadókész legyen bármilyen új típusú alapszolgáltatási forma befogadására.

Pénzügyi menedzser - Csík Attila

2008. óta az Ótemplomi Szeretetszolgálat gazdasági vezetője, majd gazdasági igazgatója. Korábban a helyi evangélikus gyülekezet pályázatainak írója, megvalósítója, s részt vett az Akkreditált Felnőttképzési Központ létrehozásában is. Több mint 3 éven át irodavezetője volt az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség EQUAL programirodájának. Végzettségét tekintve mérlegképes könyvelő és környezet-gazdálkodási mérnök. Jelen projektben pénzügyi menedzseri feladatokat lát el, amelynek keretében első sorban a az elszámolások elkészítéséért, a beszerzések lebonyolításáért, a beruházási ügyekért felelős.

Könyvelő - Dudásné Török Éva

2009. május.05.-e óta dolgozik az Országos Irodában könyvelőként. Korábban egy osztrák cégcsoport főkönyvelője volt. Itt foglalkozott először pályázati feladatokkal, közbeszerzésekkel. Végzettsége mérlegképes könyvelő, adótanácsadó és pénzügyi szakellenőr. Ebben a projektben könyvelői feladatokat végez, amelynek keretében a naprakész könyvelés, számlák határidőben történő kifizetése, utalványozás, ellenjegyzések megszervezése, elszámolások előkészítése az elsődleges feladata.

Tervezet

Sajtóközlemény:

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Szociális Alapszolgáltató Központit épít a Magyarországi Evangélikus Egyház Szarvason.

A 2010. március 23-án kelt támogató levél szerint az elnyert támogatás összege 94.849.698 Ft, amelynek köszönhetően 2011-ben új szociális ellátásokat indít a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat.

Az Intézmény alakulásakor célul tűzte ki maga elé a bajbajutott embereken való segítést. Mára elértük, hogy a szociális szolgáltatások színes skáláját tudjuk felajánlani a hozzánk fordulóknak. Az ellátások között megtalálható a tanyagondnoki szolgálat, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a szenvedélybetegek közösségi ellátása, támogató szolgáltatás, idősek klubja 3 telephelyen, szenvedélybetegek nappali ellátása, idősek otthona, valamint egészségügyi ellátásként van jelen az otthoni szakápolási szolgálat.

Az Intézményben a több száz egyén ellátását több mint 60 fő végzi.

Az egyéni igények sokszínűsége mindinkább arra motivál, hogy azokon a területeken is fejlesszünk, amelyek már évek óta működnek, de emellett szükség van új szolgáltatások felvételére is. Ezzel együtt új célcsoportok jelennek meg szolgálatunkban, így a krízishelyzetbe jutott egyének, családok, a fogyatékkal élők, az egyedül élő idősek és a hajléktalanok.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2008-ban pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése" című DAOP-2008-4.1.3.C.D számú felhívásra. Pályázatunkat -a kétfordulós elbírálást követően- nyertesnek minősítették.

Pályázatunk célját a projekt címében fogalmaztuk meg: "Az Ótemplomi Szeretetszolgálat keretein belül új szolgáltatások elindítása, és a működő alapszolgáltatások objektív feltételeinek javítása a Körös-szögi kistérségben élő idősek, fogyatékosok és szenvedélybetegek életminőségének javítása érdekében."

Az egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény XIX. Uniós Fejlesztések fejezet Dél-Alföldi Operatív Program jogcímcsoport Új Magyarország Fejlesztési Terv előirányzatából részesülünk.

Ezzel a fejlesztéssel lehetőségünk lesz az Intézmény telephelyeit egy helyre integrálni a Vajda Péter utcai székhelyünkre, ahol a meglévő épületeink összeépítésével egy olyan ügyintézési központot hozunk létre, amely adekvátabb módon tud a lakosság szükségleteire reagálni.

Célunk az, hogy mindenki számára legmegfelelőbb szolgáltatást megtaláljuk, és biztosítsuk az ellátások közötti átjárhatóságot.

Új szolgáltatásként jelenik majd meg a demens személyek nappali ellátása, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a fogyatékkal élők nappali ellátása, valamint az utcai szociális munka. Ezen szolgáltatások tárgyi feltételei megfelelnek a legújabb-kori követelményeknek.

Az újonnan kialakított közösségi helyiségek egyaránt biztosítják majd az egyéni esetkezelés körülményeit, ahogyan lehetőség lesz csoportos együttlétek szervezésére is.

A beruházás eredményeként javulnak az ellátást végzők munkakörülményei, új irodák, kiszolgáló helyiségeket alakítunk ki.

Az Intézményben helyet kap egy korszerűen felszerelt mosoda, amely az alapszolgáltatásban részesülő ellátottak számára kínál mosási lehetőséget ingyenesen.

Új arculatot kap az utcafront is, 15 új parkolóhely létesítésével, valamint új járda burkolat lerakásával.

Az építési munkák ez év szeptemberében megkezdődnek, az új szolgáltatások bevezetése előreláthatólag 2011. áprilisban lesz.

Az ellátások összhangban vannak a Körös-szögi Kistérség szociális szolgáltatástervezési koncepciójában foglaltakkal. Az új szolgáltatásokat illetően is feladatellátási szerződést kíván kötni egymással a Kistérség, és a Magyarországi Evangélikus Egyház.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás kérhető az alábbi személyeknél:

Lázár Zsolt projektmenedzser +36/20 824-4211, lazar@szarvas.hu
Tóthné Tótka Edit szakmai menedzser +36/20 824-4232, totkaedit@citromail.hu
Csík Attila pénzügyi menedzser +36/20 824-9404, csik.attila@szarvasnet.hu

A pályázat azonosító száma: DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0011

Közreműködő szervezet:

VÁTI Regionális és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Szegedi Területi Iroda
6722 Szeged, Gogol u. 3. telefon: +36/62 549-371
Internet: www.vati.hu

Szarvas, 2010. november 25.

Lázár Zsolt projektmenedzser

 
Ótemplomi Szeretetszolgálat @2016 Szarvas